GIS Association of Japan

Board Members

President Kayoko Yamamoto(Univ. of Electro-Communications)
Vice-President Tomoki Nakaya(Tohoku Univ.)
Secretary General Ikuho Yamada(Univ. of Tokyo)
Deputy Secretary-General Kiichiro Kumagai(Setsunan Univ.)

Board of Directors

 • Hisatoshi Ai(Showa Women's Univ.)
 • Ryo Inoue(Tohoku Univ.)
 • Tohru Ohba(Pasco Corp.)
 • Mizuki Kawabata(Keio Univ.)
 • Kiichiro Kumagai(Setsunan Univ.)
 • Toshiaki Sato(Pasco Corp.)
 • Akihiro Tsukamoto(Bukkyo Univ.)
 • Tomoki Nakaya(Tohoku Univ.)
 • Ikuho Yamada(Univ. of Tokyo)
 • Kayoko Yamamoto(Univ. of Electro-Communications)

Advisers

 • Toshihiro Osaragi(Tokyo Institute of Technology)
 • Wanglin Yan(Keio Univ.)

Delegates

 • Kazuto Aoki(Aoki Geographic Information Systems Insitute)
 • Yuki Akiyama(Tokyo City Univ.)
 • Kazuhito Asano(Aero Asahi Corp.)
 • Takayuki Ishizeki(Geospatial Information Authority of Japan)
 • Ikuru Ishibashi(Toin Gakuen Senior High School/Univ. of Tokyo)
 • Fumiko Ito(Tokyo Metropolitan Univ.)
 • Ryo Inoue(Tohoku Univ.)
 • Masaya Uesugi(Fukuoka Institute of Technology)
 • Hiroyuki Usui(Univ. of Tokyo)
 • Osamu Uchida(Tokai Univ.)
 • Shingo Otomo(Aero Asahi Corp.)
 • Tohru Ohba(Pasco Corp.)
 • Takuya Oki(Tokyo Institute of Technology)
 • Toshihiro Osaragi(Tokyo Institute of Technology)
 • Masaki Kawase(Hiroshima Shudo Univ.)
 • Mizuki Kawabata(Keio Univ.)
 • Maki Kishimoto(Tokyo Institute of Technology)
 • Takashi Kirimura(Kyoto Sangyo Univ.)
 • Kuniaki Kusano(Gunma Univ.)
 • Satoshi Kubota(Kansai Univ.)
 • Kiichiro Kumagai(Setsunan Univ.)
 • Wanglin Yan(Keio Univ.)
 • Daichi Saito(Informatix Inc.)
 • Tomohiko Sakata(Building Research Institute)
 • Toshiaki Sato(Pasco Corp.)
 • Satoru Sugita(Chubu Univ.)
 • Tatsuya Sekiguchi(Kyoto Prefectural Univ.)
 • Tomoko Sekine(Nihon Univ.)
 • Toshikazu Seto(Komazawa Univ.)
 • Kazunari Tanaka(Osaka Institute of Technology)
 • Ryo Taniguchi(EARTHBRAIN)
 • Akihiro Tsukamoto(Bukkyo Univ.)
 • Masayo Tsuchida(Esri Japan Corp.)
 • Narumasa Tsutsumida(Saitama Univ.)
 • Tomoki Nakaya(Tohoku Univ.)
 • Michinori Hatayama(Kyoto Univ.)
 • Kazumasa Hanaoka(Ritsumeikan Univ.)
 • Naoko Fujita(Univ. of Tsukuba)
 • Atsushi Masuyama(Hirosaki Univ.)
 • Mayumi Mizobuchi(Asia Air Survey Co.,Ltd.)
 • Yasuhiro Mitani (Kyushu Univ.)
 • Daisuke Murakami(The Institute of Statistical Mathematics)
 • Ikuho Yamada(Univ. of Tokyo)
 • Kayoko Yamamoto(Univ. of Electro-Communications)
 • Shin Yoshikawa(Osaka Institute of Technology)
 • Mayuko Yonejima(Kumamoto Univ.)
 • Yoichi Wada(Kokusai Kogyo Co.,Ltd.)

Honorary Members

 • Shigeru Itoh(Univ. of Tokyo Emeritus)
 • Masao Iri(Univ. of Tokyo Emeritus)
 • Teruko Usui
 • Toshirou Edamura(Kobe Univ. Emeritus)
 • Atsuyuki Okabe(Univ. of Tokyo Emeritus)
 • Masao Sakauchi(National Institute of Information)
 • Hideo Nakamura(Inst. of Transport Policy Studies / Musashi Inst. of Technology)
 • Osamu Nishikawa(Univ. of Tokyo Emeritus)
 • Michio Nogami(Tokyo Metropolitan Univ. Emeritus)
 • Etsuo Yamamura(Hokkaido Univ. Emeritus)

Past Presidents & Vice-Presidents

Term of officePresidentVice-President
1991/11/30 - 1994/3/31 Shigeru Itoh Toshirou Edamura
1994/4/1 - 1996/3/31 Masao Iri Michio Nogami
1996/4/1 - 1998/3/31 Michio Nogami Atsuyuki Okabe
1998/4/1 - 2000/3/31 Atsuyuki Okabe Hiroyuki Kohsaka
2000/4/1 - 2002/3/31 Hiroyuki Kohsaka Teruko Usui
2002/4/1 - 2004/3/31 Teruko Usui Etsuo Yamamura
2004/4/1 - 2006/3/31 Etsuo Yamamura Yuji Murayama
2006/4/1 - 2008/3/31 Yuji Murayama Ryosuke Shibasaki
2008/4/1 - 2010/5/15 Ryosuke Shibasaki Shin Yoshikawa
2010/5/15 - 2012/5/19 Shin Yoshikawa Yasushi Asami
2012/5/19 -2014/5/31 Yasushi Asami Keiji Yano
2014/5/31-2016/5/28 Keiji Yano Hidenori Tamagawa
2016/5/28-2018/5/27 Hidenori Tamagawa Takashi Oguchi
2018/5/27-2020/5/16 Takashi Oguchi Toshihiro Osaragi
2020/5/16-2022/5/14 Toshihiro Osaragi Wanglin Yan
2022/5/14-2024/5/18 Wanglin Yan Kayoko Yamamoto