GIS Association of Japan

Board Members

President
Takashi Oguchi(Univ. of Tokyo)
Vice-President
Toshihiro Osaragi(Tokyo Institute of Technology)

Board of Directors

 • Shingo Ootomo(Aero Asahi Corp.)
 • Toru Ooba(Ichikawa-shi)
 • Toshihiro Osaragi(Tokyo Institute of Technology)
 • Kei-ichi Okunuki(Nagoya Univ.)
 • Wanglin Yan(Keio Univ.)
 • Mamoru Koarai(Ibaraki Univ.)
 • Yukio Sadahiro(Univ. of Tokyo)
 • Ikuho Yamada(Chuo Univ.)
 • Kayoko Yamamoto((Univ. of Electro-Communications)

Advisers

 • Hidenori Tamagawa(Tokyo Metropolitan Univ.)
 • Keiji Yano(Ritsumeikan Univ.)

Delegate

 • Hisatoshi Ai(Univ. of Tokyo)
 • Kazuto Aoki(Aoki geographicinformationsystems Insitute)
 • Kazuhito Asano(Tondaba-shi,Oosaka)
 • Yasushi Asami(Univ. of Tokyo)
 • Takayuki Ishizeki(The Geospatial Information of Japan)
 • Fumiko Ito(Tokyo Metropolitan Univ.)
 • Ryo Inoue(Tohoku Univ.)
 • Shigemitsu Utinuno(Institute of GIS)
 • Shingo Ootomo (Aero Asahi Corp.)
 • Toru Ooba(Ichikawa-shi)
 • Takuya Oki(Tokyo Institute of Technology)
 • Takashi Oguchi(Univ. of Tokyo)
 • Kei-ichi Okunuki(Nagoya Univ.)
 • Toshihiro Osaragi(Tokyo Institute of Technology)
 • Mizuki Kawabata(Keio Univ.)
 • Takashi Kirimura(Kogakkan Univ.)
 • Satoshi Kubota(Kansai Univ.)
 • Kiichiro Kumagai(Setsunan Univ.)
 • Wanglin Yan(Keio Univ.)
 • Mamoru Koarai(Ibaraki >Univ.)
 • Tomohito Sakata(Building Research Institute)
 • Yukio Sadahiro(Univ. of Tokyo)
 • Tosiaki Satou(Pasco Corp.)
 • Kouunn Sugimoto(Tokyo Metroplitan University)
 • Yoshihide Sekimoto(Univ. of Tokyo)
 • Toshikazu Seto(Univ. of Tokyo)
 • Kazunari Tanaka(Osaka Institute of Technology)
 • Hiroaki Tanaka(GSI)
 • Hidenori Tamagawa(Tokyo Metropolitan Univ.)
 • Akihiro Tsukamoto(Tokushima Univ.)
 • Tomoki Nakaya(Ritsumeikan Univ.)
 • Michinori Hatayama(Kyoto Univ.)
 • Atsushi Masuyama(Hirosaki Univ.)
 • Keiji Yano(Ritsumeikan Univ.)
 • Jun Yamashita(Kyushu Univ.)
 • Ikuho Yamada(Chuo Univ.)
 • Kayoko Yamamoto((Univ. of Electro-Communications)
 • Kouji Yoshikawa(Osaka Sangyo Univ.)
 • Shin Yoshikawa(Osaka Institute of Technology)
 • Yoichi Wada(Kokusai Kogyo Co.,Ltd.)

Honorary Members

 • Shigeru Itoh(Univ. of Tokyo Emeritus)
 • Masao Iri(Univ. of Tokyo Emeritus)
 • Toshirou Edamura( Kobe Univ. Emeritus)
 • Masao Sakauchi(National Institute of Information)
 • Hideo Nakamura(Inst. of Transport Policy Studies / Musashi Inst. of Technology)
 • Osamu Nishikawa(Univ. of Tokyo Emeritus)
 • Michio Nogami(Tokyo Metropolitan Univ. Emeritus)

Past Presidents & Vice-Presidents

Term of office President Vice-President
1991/11/30 - 1994/3/31 Shigeru Itoh Toshirou Edamura
1994/4/1 - 1996/3/31 Masao Iri Michio Nogami
1996/4/1 - 1998/3/31 Michio Nogami Atsuyuki Okabe
1998/4/1 - 2000/3/31 Atsuyuki Okabe Hiroyuki Kohsaka
2000/4/1 - 2002/3/31 Hiroyuki Kohsaka Teruko Usui
2002/4/1 - 2004/3/31 Teruko Usui Etsuo Yamamura
2004/4/1 - 2006/3/31 Etsuo Yamamura Yuji Murayama
2006/4/1 - 2008/3/31 Yuji Murayama Ryosuke Shibasaki
2008/4/1 - 2010/5/15 Ryosuke Shibasaki Shin Yoshikawa
2010/5/15 - 2012/5/19 Shin Yoshikawa Yasushi Asami
2012/5/19 -2014/5/31 Yasushi Asami Keiji Yano
2014/5/31-2016/5/28 Keiji Yano Hidenori Tamagawa
2016/5/28-2018/5/27 Hidenori Tamagawa Takashi Oguchi
2018/5/27-2020/5 Takashi Oguchi Toshihiro Osaragi